Epoxy Mounting Demonstration

GHz BGA socket epoxy
mounting demonstration – No mounting hole, No soldering.