Fusion-io Unveils VSL-Powered Atomic Writes for MySQL Acceleration

Fusion-io Unveils VSL-Powered Atomic Writes for MySQL Acceleration